• Privind acordarea unui ajutor de urgenta

    Vazand cererea nr. 1408/ 15.09.2006 depusa de d-na  BERBEC ANA (POPESCU)  din coumna Chiojdeanca , judetul Prahova  si  referatul intocmit de secretarul comunei  ,                  In conformitate cu art. 53-61 din HGR nr. 1010/11.08.2006 pentru aprobarea Normelor meteodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat  si Hotararea Consiliului Local nr. 11/15.09.2006 privind stabilirea unor situatii deosebite in care primarul poate acorda ajutoare de urgenta,                  In temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare ,                  Primarul comunei Chiojdenca , dispune :                Art. 1 Acordarea unui ajutor de urgenta in cuantum de 500 lei d-nei Berbec Ana (Popescu) din comuna Chiojdeanca , sat Nucet , judetul Prahova.               Art. 2 Cu ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii se insarcineaza compartimentul contabilitate. PRIMAR, CRISTEA ION VASILE