• Privind acordarea / modificarea/ incetarea dreptului la alocatie familiala

    Vazand cererea inregistrata sub nr.23 data 13.01.2006  prin care d-l (d-na)  FLOREA LUMINITA   in calitate de reprezentant legal al familiei , solicita  acordarea /modificarea/ incetarea alocatiei familiale complementare /de sustinere pentru familia monoparentala,                Tinand cont ca cererea este insotita de actele doveditoare prevazute de lege,                In baza art. 20 , alin. 1 din Ordonanta de Urgenta nr. 105/2003 privind alocatia complementara si alocatia de sustinere pentru familia monparentala , modificata si completata prin H.G. nr. 1763/2005,                In temeiul Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala , cu modificarile si completarile ulterioare,                       PRIMARUL COMUNEI CHIOJDEANCA , DISPUNE :         Art. 1- Incepand cu data de 1.10.2006  se acorda / se modifica /se inceteaza dreptul la alocatie familiala complementara / alocatie de sustinere pentru familia monoparentala d-lui (d-nei ) FLOREA LUMINITA  cu CNP 2760609296720  pentru  4  copii , in cuantum de  59  lei (RON).        Art. 2  Motrivul acordarii / modificarii/incetarii alocatiei complementara / alocatiei de sustinere pentru familia monoparentala .                  SE  MODIFICA DREPTUL LA ALOCATIA MONOPARENTALA , PENTRU CA IN FAMILIE S-A MAI NASCUT UN COPIL , CF. ACTULUI DE NASTERE NR. 132/ 7 08.2006 INREGISTRAT LA PRIMARIA URLATI..          Mentionam ca nu beneficiar de ajutor social , in conditiile prevazute de legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat .          Art. 3 - Brasov Alina , referent stare civila si protectie sociala , se insarcineaza cu ducerea la indeplinirea si difuzarea prezentei dispozitii celor in drept.                                                  PRIMAR,                                                 CRISTEA ION VASILE CHIOJDEANCA 28.02.2006